Van COMODO voor koninginnedag 2000

english version

"Geen Koningshuis, staat of kapitaal
Maar een wereld van ons allemaal"

- Manifest van het Comite Mars op de Oranjes -
= zie bijlage voor het eisenpakket =

Het Comite Mars op de Oranjes, oftewel COMODO, bestaat uit linkse en anarchistische organisaties en individuen en stelt zich tot doel op zeer korte termijn te komen tot een volledige ontbinding van de Nederlandse monarchie.
Het Nederlandse Koningshuis heeft tot teleurstelling van velen niet de tegenwoordigheid van geest om in te zien dat in deze nieuwe eeuw het voortbestaan van de monarchie onwenselijk is.
Hiervan getuigt het feit dat het Huis van Oranje het trieste besluit genomen heeft, opnieuw een zgn. "Koninginnedag" te organiseren. De Koningin zal op deze dag - 29 april - Katwijk en Leiden bezoeken, in de verwachting juichende oranjemeutes op haar pad te vinden.

Het Comite Mars op de Oranjes zal deze dag op gepaste manier protesteren tegen de monarchie. Tevens zal het Comite in de loop naar de Koninginnedag verschillende initiatieven ontplooien waarin onze onvrede met het Koninklijk Huis zal worden verwoord. Het Comite zal pas opgeheven worden na de ontbinding van de Nederlandse monarchie en volledige implementatie van het COMODO eisenpakket (zie bijlage).

Het Comite heeft er geen behoefte aan "de discussie rond het Koninklijk Huis nieuw leven in te blazen".
Deze discussie is namelijk al zo oud als het Koningshuis zelf en de argumenten ook. Het is nu tijd over te gaan tot daadwerkelijke afschaffing.

De argumenten van COMODO tegen de Nederlandse monarchie verwoorden wij in het kort als volgt.

1. Het Nederlandse Koningshuis is in wezen een volledig zinloos instituut; een profiterend fossiel zonder enig maatschappelijk nut of functie. Nu de natiestaat (gelukkig) steeds meer aan betekenis inboet, is ook de symbolische functie van het Koningshuis, als "hoeder van het vaderland", niet meer serieus te nemen.

2. Het Koningshuis helpt mee aan het instandhouden van het reactionaire idee dat mensen ontzag dienen te hebben voor een natuurlijke macht met alle elitaire voorrechten die hier bijhoren. Het ontzag dat je dient te hebben voor het Koningshuis loopt vloeiend over in het ontzag dat je hoort te hebben voor de staat. Het bestaan van een koningshuis houdt het denken in termen van machtshiërarchieën in stand. Het ontzag dat Nederlandse burgers zouden moeten hebben voor het Koningshuis is echter alleen op historische pretenties en familiebanden - en dus nergens op gebaseerd.

3. Het Koningshuis heeft een conserverende werking op stompzinnige, en in het verleden vaak gevaarlijk gebleken zaken als vaderlandsliefde, trouw aan de vlag en nationalistische borstklopperij. Per saldo zijn dit verschijnselen die in de geschiedenis meer ellende dan goeds hebben opgeleverd. Alles wat mee helpt aan het instandhouden van deze zaken dient dus bestreden of afgeschaft te worden.

4. In tegenstelling tot wat algemeen beweerd wordt, oefenen leden van het Koninklijk Huis wel degelijk invloed uit op politiek beleid. Leden van het Koninklijk Huis proberen regelmatig de politieke besluitvorming in rechtse of reactionaire zin te beinvloeden. Dit gebeurt tijdens formele en informele ontmoetingen met vooraanstaande politici, buitenlandse elites, academici, mensen uit de media en personen uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze politieke bemoeienis is volstrekt onacceptabel en in strijd met elk idee van openheid en democratie.

Hier wordt buiten beschouwing gelaten het door het Koningshuis veroorzaakte dierenleed alsmede vele andere elitaire wanpraktijken, de schaamteloze verrijking door leden van het Koninklijk Huis, dubieus gedrag voor, tijdens en na de oorlog, corruptie en contacten met dictators.

COMODO houdt overigens niet de illusie er op na dat de samenleving ineens democratisch zal worden als het Koningshuis wordt afgeschaft. Werkelijke democratie komt pas binnen bereik als de samenleving radicaal wordt hervormd en behalve het Koningshuis ook de staat, het eigendomsrecht en het internationale kapitalisme worden vervangen door basisdemocratische mechanismes gebaseerd op directe inspraak en solidariteit.

COMODO zet zich dan ook scherp af tegen de door enkelen voorgestane omvorming van de monarchie in een republiek. Met een president als staatshoofd geraken wij enkel van de regen in de drup.

Wij roepen iedereen op zich bij COMODO aan te sluiten. Dit echter met uitzondering van rijke patsers en rechtse of nationalistische types, die wij verwijzen naar het Nieuw Republikeins Genootschap. COMODO voelt zich verwant met anti-monarchistische socialisten en anarchisten, de Engelse Movement Against the Monarchy alsmede de internationale 1 mei beweging en in het bijzonder de internationale aktiedag tegen het kapitalisme op 1 mei 2000.

Comite Mars op de Oranjes
's-Gravenhage
Maart 2000
Bijlage

Eisenpakket van het Comite Mars op de Oranjes

1. Onmiddellijke ontbinding van het Nederlandse Koningshuis en afschaffing van de monarchie als staatsvorm.
2a. Over de bestemming van de paleizen, Koninklijke gronden etc. zal nader gedebatteerd worden; doch te denken valt aan musea (1) (zijn sommige reeds), parken met wilde zwijnen, concertzalen en culturele vrijplaatsen.
2b. Minstens twee paleizen worden ingericht als dierenasiels waar verschillende leden van het Koninklijk Huis te werk worden gesteld ter compensatie van de talloze slachtoffers van stompzinnige jachtpartijen zoals getraumatiseerde wilde zwijnen;
2c. De leden van het Koninklijk Huis mogen met z'n allen een half paleis houden maar niet meer jagen en skiën.
3a. De afgeschafte Koninginnedag wordt gecompenseerd met vrije dag 1 mei, en dan twee mei ook vrij in verband met uitslapen van het feesten. 1 mei kan bijvoorbeeld gebruikt worden om nog meer vrije dagen te eisen.
3b. 30 april, voorheen Koninginnedag, blijft ook een vrije dag waarop de afschaffing van de monarchie wordt gevierd;
4. Pieter van Vollenhoven dient zijn functie bij Veilig Verkeer Nederland op te zeggen en in plaats daarvan verplicht worden maandelijks in verschillende steden fietsdemonstraties te organiseren;
5. Het overblijvende geldelijke bezit van het Koningshuis wordt gedoneerd aan de fondsen waaraan diverse koninklijke personen hun naam hadden verbonden, en aan andere goede zaken zoals anarchistische bewegingen in andere landen;
6. Alexander en Maxima trouwen onmiddellijk in het geheim in Argentinië, om van al het vermoeiende gezeur in de media af te zijn, zoniet wordt een verblijfsvergunning voor Maxima geweigerd;
7. De Rijksvoorlichtingsdienst wordt omgevormd tot post-monarchaal
onderzoeksinstituut en zal regelmatig in Postbus 51 folders publiceren over contacten van de Oranjes met ex-dictators, excessieve rijkdom en patserig gedrag, pogingen de politiek met reactionaire ideeën te beinvloeden (dit alles voor, tijdens en na de oorlog), omkoop- en belastingschandalen, contacten met het GLADIO netwerk, de Bilderberggroep, de moord op Kennedy, louche types en dergelijke.
Ook zal de RVD jaarlijks een Anti-Juventute kalender uitbrengen;
8. Uitvoeringen van het Wilhelmus voor de wedstrijden van het Nederland
elftal worden geschrapt en vervangen door muziek van Mexicaanse blaaskapellen. (2)
Het Wilhelmus wordt met onmiddellijke ingang verboden;
9. De Koningin en het Koningshuis wordt zeker niet vervangen door een president in een Republiek en gebeurt dit toch dan moet dit ook worden afgeschaft;
10. De laatste Prinsjesdag dient als volgt te geschieden: de Gouden Koets zal gegoten in een enorm blok glas vanuit een vliegtuig in de vijver van het Vondelpark worden gegooid en daar als soortement kunstwerk blijven liggen. (3) De route van de Gouden Koets dienen de leden van het Koninklijk Huis per autoped af te leggen.

(1) Hierin zullen geen beeldhouwwerken van Beatrix tentoongesteld worden
(2) Hierbij speelt Bill van Dijk geen rol
(3) Op een symbolische manier wordt de koets zo teruggegeven aan de Amsterdamse bevolking